Site Meter
Om Kjøbenhavns Indvaanere...Gå til faksimileversjonen

Dette er ei faksimilieutgåve av Kjøbenhavns Huse og Indvaanere efter Branden 1728 / udgivet efter samtidige Fortegnelser af Kjøbenhavns Brandforsikring til Minde om Anledningen til dens Oprettelse, Kjøbenhavns Brandforsikring, 1906 (Referanse). Boka er berre trykt i 600 eksemplar og vil forhåpentlegvis kunne bli til glede for fleire som faksimilie på Internett.

Arkivsekretær G. L. Lunde tok initiativet til utgjevinga og leia også arbeidet med avskrivingshjelp av arkivassistentane cand. polit. Fritz Jürgensen West og cand. jur. H. C. Roede. Sjå elles "Indledende Bemærkninger" for meir om denne kjeldeutgåva.

Den trykte utgåva har sju deler. Av desse er fire tatt med her. Dei manglande delene er:

  • II. Bemærkninger om Beboelses- og Befolkningsforhold i Kjøbenhavn omkring Aaret 1728.
  • VI. Sammenstilling af ældre og nyere Matrikelnumre for Kjøbenhavn indenfor Voldene
  • VII. En Samling af Indskrifter paa kjøbenhavnske Ejendomme til Minde om Ildebranden i 1728
Dei to viktigaste delene er III. Fortegnelse af 13. April over de i Kjøbenhavns Ildebrand 1728 afbrændte Gaarde og Huse og IV. Mandtal af 14. Decbr. 1728 over Indvaanere i de af Branden 1728 skaanede Dele af Byen.

Faksimilieutgåva kan nyttast på ulike måtar: Anten bla seg framover i boka ved å nytte innhaldssidene, gå til registeret og finne sidereferanse på ønska personar eller ved å bruke det søkbare registeret i Digitalpensjonatet. Det søkbare registeret er ei OCR-lesing av registeret og er berre overflatisk kontrollert mot feil. Dette betyr at registeret garantert inneheld feil. Den søkbare versjonen må derfor berre oppfattast som eit supplement til registerfaksimiliane.

Kjøbenhavns Indvaanere har sjølvsagt størst interesse for Kjøbenhavns personal- og bygningshistorie. Men det var dobbeltmonarikets hovudstad og husa også mange nordmenn. Sjå til dømes denne sida frå Øster Kvarter.


Kommentarar og feilmeldingar kan rettast til Frode.Ulvund@hi.uib.no.