1536; Norgesartikkelen i kong Christian III's håndfesting.Line
145. 1536, 30. okt. København

    Teksten fins i original på perg. i DRA. Her trykt etter GAA II s. 83-84.
    Om Norgesartikkelen har det vært ført en omfattende diskusjon, som blir resymert og kommeneert av A. Thowsen i Nordisk tidskrift 1966 s. 166-81.
    Diskusjonen har dels dreid seg om motivene for artikkelen, om det var kongen eller adelen eller begge parter som var interessert i å oppheve Norges selvstendighet, dels om bestemmelsen ble gjennomført, eventuelt i hvilken grad den ble det.

    Och efftherthij att Norgis riige nw saa forringget er bode aff magtt och formwæ, och Norgis riigis jndbiggere jcke aldene formwæ att vnderholde thennom ænn herre och konnyng, och samme riige er dog forbundet att bliffue hoes Danmarcks krone till ewiig tiidt, och fleste parthenn aff Norgis riigis raadt, besönnerligenn erchebiscop Oluff, som nw er thet störste hoffuett ther vdj riiget, nw vdj ænn kortte tiidtt er twendne gange mett meste partenn aff Norgis riigis raadt falldne frann Danmarcks riige emodt theres egene forplictellsze, tha haffue vij therefore loffuett och tilsagdt Danmarcks riigis raadt och aadell, att thersom gudt aldmegtiste thet saa forsiett haffuer, att vij samme Norgis riige eller nogre the ledmode, slotte, lande eller sysszell, som ther tiill hörer, kunde bekrefftige eller bekomme vnder vortt hörszom, tha skall thet heer effther weere och bliffwe vnder Danmarcks krone, liige som eth aff the andre lande, Jutland, Fyenn, Sielandt eller Skonæ eere, och her effther jcke weere eller hede jngtet koninge riige for seg, menn eth ledemodt aff Danmarcks riige och vnder Danmarcks krone till ewiige tiidt. dog hues feigde ther aff kan komme, schulle Dan. riigis raadt och jndbiggere wære plictuge mett oss troligenn att hielppe vddraghe.

Line
11.08.1999 Tilrettelagt av Frode Ulvund